Tổng quan ngành Lập trình ứng dụng

Đào tạo thực hành với phương pháp Học trên dự án thật. Tập trung sâu vào mảng phát triển ứng dụng số trên môi trường web và mobile với các ngôn ngữ, tư duy, phân tích và công nghệ lập trình hiện đại, phố biến nhất hiện nay.

Thời gian đào tạo

2 năm

Số học kỳ

6 học kỳ

Thực nghiệp chuyên sâu

Trải nghiệm thực nghiệp chuyên sâu tại doanh nghiệp đồng hành, xuyên suốt mỗi học kỳ

Thông tin tuyển sinhngành Lập trình ứng dụng

Nội dung đào tạo ngành Lập trình ứng dụng